Trina Turk, Shanghai Cocktail Ring

SHARE:

Trina Turk, Shanghai Cocktail Ring